پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3430)

4-4- آزمون فرضیات:25-1- مقدمه25-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار25-3- نتایج آزمونها25-4- بحث25-5- نتیجه گیری25-6- پیشنهادات2فهرست منابع و مآخذ2پرسشنامه2 مقدمه نیروی انسانی مهمترین رکن یک سازمان است و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3431)

4-8- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………364-9- کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………………………..374-10- کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………………………384-11- کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………………….394-12- شمارش باکتری محلول گلجا…………………………………………………………………………………………….414-13- شمارش باکتری انتهای ساقه……………………………………………………………………………………………..424-14- اندازه گیری اتیلن…………………………………………………………………………………………………………….444-15- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (مالون دی آلدئید)………………………………………………………………..474-16- آنزیم های آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………………….484-16-1- سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………………….484-16-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (3422)

2-2سابقه تاریخی182-3ساختار شبکه های عصبی مصنوعی182-4مبانی محاسباتی شبکه های عصبی مصنوعی212-4-1لایه ورودی222-4-2لایه پنهانی222-4-3لایه خروجی222-4-4عناصر محاسباتی یک نرون242-4-5معرفی برخی از توابع انتقال خطی و غیرخطی قابل استفاده در شبکه عصبی262-4-5-1تابع انتقال Hard limit262-4-5-2تابع انتقال خطی262-4-5-3تابع انتقال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3425)

3-6-2 دوربین مخصوص تصویربرداری403-6-3 کامپیوتر403-6-3-1 سخت افزار403-6-3-2 نرم افزار403-6-4 روش کار با MWM413-6-4-1 مرحله سازش با محیط (Habituation)423-6-4-2 مرحله آموزش423-6-4-3 مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت433-6-4-4 مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت433-6-5 آنالیز آماری44فصل چهارم: نتایج و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3415)

فصل سوم : مروری بر نتایج آزمایش مبناء………………………………………………………………………………………443-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..453-2-مقاومت فشاری متوسط نمونه ها…………………………………………………………………………………………45 3-3- نحوه ساخت تیره ها و درصد آرماتور آن ها …………………………………………………………………………453-3-1-نحوه آماده کردن تیرهای بتنی جهت بارگذاری …………………………………………………………………..463-4-بررسی نتایج آزمایش ها و تجزیه ادامه مطلب…

By 92, ago