کولرها: مبدلهای حرارتی از نوع سطح میباشند که برای خنک کردن هوا، در پشت ژنراتور قرا رگرفته اند، در کولرها آب، هوای گرم شده را خنک مینماید. کولرها شامل چهار المنت (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائینی پوسته بطور افقی قرار گرفته اند و جریان آب و هوا در کولر بصورت پارالل می باشد. هر المنت از تعداد نسبتا” زیادی لوله های راست تشکیل شده که بمنظور تبادل حرارتی، در سطح مجهز به فین هایی (سیمهای نازک) در سطح خارجی میباشند.آب خنک درون لوله ها جریان می یابد و هوای ژنراتور توسط آب از طریق سطح بیرونی خنک میشود. هر دو طرف لوله ها، در محفظه های آب محکم شده اند. محفظه های آب بدو بخش ورودی آب و خروجی آب تقسیم شده است. که دریک جهت متقابل نسببت به جریان هوا قرار گرفته است.
یاتاقانها: در قسمت انتهایی هر ژنراتور، یک پایه یاتاقان جوشکاری شده وجود دارد. پوششهای یاتاقان که از نوع پاکتی می باشند و بطور افقی به دو نیمه شده اند، روتور را محافظت میکنند. وقتی روتور می‌چرخد، یک فیلم روغنی که توسط فشار هیدرولیک (موتور پمپ) تامین مشود با روتورها را مهار میکند و یاتاقان را از سابیدگی محافظت مینماید. فواصل یاتاقانهای نوع ژورنال طوری قرار گرفته اند که حداقل قابلیت اطمینان بهره برداری را در فضای کم و افت اصطکاک پائین ارائه دهند. دیوارهای یاتاقان از فولاد ساخته
شده اند که سطح داخل آنها با یک آلیاژ فلز سفید سیار بندی شده است. جهت مرکزیابی یاتاقان از چهار صفحه تبدیل که بدور محیط یاتاقان هستند استفاده میگردد، رینگ یاتاقان در مکان خود توسط درپوش یاتاقان نگه داشته میشود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشین، یاتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و
بوسیله دو لایه آب بندی از نوع لایبرنیت آب بندی میشوند.برای جلوگیری از عبور جریان شافت به داخل یاتاقانها، یاتاقان روی پایه غیرمتحرک، دو لایه عایق دارد که این دو لایه عایق متشکل است از صفحه تبدیلهایی که متریال عایق بندی دارند و یک لایه بین یاتاپان و رینگ یاتاقان قرار گرفته است.
روغن کاری :از درون سوراخهایی در محفظه یاتاقان و روزنه ورودی جانبی، روغن وارد یاتاقان میشود. از روزنه ورودی روغن، روغن عبور میکند و به ورودی روغن دیواره یاتاقان میرسد. به هر دوسطح خارجی، روغن خارج از یاتاقان ، بر کل محیط شافت جریان می یابد.
کنترل نظارت حرارتی توربین:
درجه حرارت فلز یاتاقان، معیار مناسبی برای نظارت و کنترل کردن بر طرز عمل صحیح یاتاقان.
با استفاده از عناصر اندازه گیری دما، درجه حرارت در نیمه پائین محفظه یاتاقان اندازه گیری میشود. با افزایش درجه حرارت ، سیگنال آلارم و تریپ توربین انجام میگیرد.
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی :
رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی ، جریان تحریک را از سیستم ساکن و ثابت تحریک به سیم پیچ میدان چرخشی انتقال میدهند. رینگهای لغزشی شیاردار هستند و در قسمت انتهای غیرمتحرک روی یک شافت قرار گرفته اند، یک لایه عایق در شافت تعبیه شده و رینگهای لغزشی درون آن برای قفــــل کردن آنها درمکان خودشان متصل شده اند. نگهدارنده های ذغالی با پوسته با یکدیگر بر روی یک صفحه مونتاژ شده اند. ذغال و رینگهای لغزشی را میتواد از درون پنجره هایی در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافیت طبیعی ساخته شده اند و بدون وسایل اتصال هستند (به چیزی متصل نیستند) و نیازی به روغنکاری ندارند
و درکف در نگهدارنده های ذغالی فنری مارپیچی شکلی که فشار یکنواختی را در سراسر نواحی سابدیه شده تولید میکند، نشانده شده اند. ذغالها را میتوان هنگام بهره برداری بیرون آورد و تعویض کرد. بمنظور سهولت ، نگهدارنده های ذغالی روی دستگاهی با وسیله اتصال دو شاخه ای مونتاژ شده اند. اتصالاتی روی
پایه های (راکر) ذغالی طراحی شده به شیوه ای که خاصیت قطبی آنها را میتوان معکوس کرد که نتیجه معکوس نمودن این است که سابیدگی رینگهای لغزشی غیریکنواخت و نامتناسب نباشد.جهت تهویه و خنک سازی پوسته رینگهای لغزشی ، یک هواکش شعاعی تعبیه شده که در مداری باز با مکش هوا از زیر، به طرف فیلترهای یک طبقه ای پارچه ای ، بر روی شافت عمل میکند دراین حالت هوا در بالا تخلیه شده . فیلترها تصفیه موثر برای گرفتن مقدار گردو خاک و آلودگی های شیمیائی و یا عوامل محیطی که ممکن است در شرایط سایت در هوا وجود داشته باشند را فراهم میکند، اختلاف فشار باعث اتصال سویچ و مونیتور میگردد. زمانیکه کلیدهای قطع و وصل اختلاف فشار عمل میکند و همچنین هنگام بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها مورد بازرسی قرار میگیرد.
بهره برداری
این دستورالعملها برای توربوژنراتورهایی که بکار میروند که بوسیله هوا خنک میشوند (مثلا” هسته استاتور، سیم پیچ استاتور، سیم پیچ روتورکه همگی بوسیله هوا خنک میشوند) وشرایط نرمال بهره برداری را تشریح میکنند و نقشه راهنمای اصلی را به هنگام راه اندازی یا تریپ واحد ارائه میدهند آنطور که از وضعیت غیرنرمال و زیان آور برای راه اندازی اجتناب شود.
بهره برداری کلی
برای بهره برداری صحیح از توربوژنراتور، کاملا” ضروری است که از ژنراتور برای بهره برداری در محدوده های نمودار بارگیری قدرت استفاده کنیم زیرا پارامترهای معینی باید طبق وضعیتهای ذیل بکار گرفته شود.
سیم پیچ استاتور :
ظرفین بارگیری سیم پیچ استاتور، براساس حداکثر درجه حرارت مجاز از عایق سیم پیچ تعیین میگردد.
سیم پیچ روتور
بهره برداری با ضریب قدرت کمتر از اسمی در محدوده تحریک زیاد بوسیله درجه حرارت سیم پیچ روتور محدود میگردد. ژنراتور با قدرت ظاهری اسمی نمی تواند راه اندازی شود.
هسته استاتور
بهره برداری در محدوده زیر تحریک، بوسیله ازدیاد حرارت در هسته و ورقه های فشرده محدود میگردد.
پایداری و تثبیت وضعیت
در محدوده زیر تحریک، در شرایط بهره برداری درمقابل با ضریب قدرت پیش در محدوده زیر تحریک، در شرایط بهره برداری درمقابل با ضریب قدرت پیش فاز، قدرت بارگیری ژنراتور نه فقط بوسیله تنش حرارتی
در قسمتهای انتهایی هسته استاتور محدود میشود بلکه پایداری و تثبیت وضعیت برای اجتناب از خطر شل شدن طبقه ای مورد توجه قرار میگیرد.
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور – هسته استاتور:
قابلیت بارگیری سیم پیچ استاتور ، همچنین بوسیله اختلاف انبساط سیم پیچ دور کویلها و هسته محدود میشود. این عامل خصوصا” برای ازدیاد هسته مهم می باشد. اختلاف انبساط تابع حرارت است. در هنگام تغییر بار حرارت سیم و پیچ سریعتر از هسته مغناطیسی تغییر میکند اگر ژنراتور دورن محدوده هایی که توسط کارخانه سازنده اظهار شده ، بهره برداری گردد، افزایش حرارت مطمئنا” بر ژنراتور تاثیر نمی گذارد و باعث صدمه زدن به آن نمی شود.
لرزشها و ارتعاشات:
لرزشها باید اندازه گیری و نشان داده شوند. لرزشها میتوانند ناشی از خارج شدن شافت از الایمنت (تعادل) باشند، توزیع غیریکنواخت درجه حرارت در خود شافت از دلایل لرزش است. لرزش شافت (نسبت به یاتاقانها یا مطلق) در زمان بهره برداری باید در محدوده پائین نگه داشته شود. این احتمال هست که
توربوژنراتورهایی که برای مدت زمانی طولانی در سطح زیادی لرزش دارند، به تعمیرات بیشتری نیاز داشته باشند.
راه اندازی، بارگیری و تریپ
پروسه راه اندازی، بارگیری و تریپ از سیستم منطقی (ایستگاه کنترل) فرمان میگیرد که همه تجهیزات مولد توربین را کنترل میکند.
ملاحضات:
شیوه های ذیل برای راه اندازی و تریب ژنراتور، برای پوشش دادن به همه جزئیات یا تغییرات در پروسه های راه اندازی و متوقف سازی طرح نشده اند. تغییرات بسیاری میشود دراین پروسه ها بنا به اقتضای احتیاجات خاص توسط اپراتورهای خاص انجام گیرد.
پیش از راه اندازی:
کلیه تجهیزات حفاظت و اندازه گیری و اینستورمنتها باید قبل از بکارگرفتن در سرویس و راه اندازی تائید و کالیبره شوند. تمام سیستمهای کمکی ژنراتور، قبل از اینکه در سرویس قرار بگیرند باید چک و کنترل شوند تا بعد از به اثبات رسیدن قابلیت کارکردشان ، در سرویس به کارانداخته شوند.
اخطار:در تمام طول مدتی که بهره برداری انجام نمیگیرد، وسایلی که برای محافظت از کندانسه شدن (تراکم) رطوبت در داخل ژنراتور قرار گرفته اند، باید روشن نگه داشته شوند. اگر برای مدت زمانی خاموش شوند یا آخرین واحد بیش از پنج روز تریپ باشد یا مکش هوای محیط و رطوبت زیاد باشد، ضروری است که قبل از دوباره تحریک شدن ماشین ، شاخص قطبی شدن و مقاومت عایق سیم پیجها اندازه گیری شود ویا حداقل اندازه های داده شده توسط سازنده مقایسه گردد. میزان اندازه گیری شده باید از حد نورم پائین تر باشد، سیم پیچها باید خشک باشند تا اندازه قابل قبول بدست آید.
برای اهداف راه اندازی ،جدأ توصیه میگردد که از مود اتومات سیستم تنظیم ولتاژ استفاده گردد. در واقع سیستم تنظیم ولتاژ با یک سیستم کنترل منطقی طراحی شده که بطور اتوماتیک ولتاژ ژنراتور را از صفر تا اندازه دلخواه می آورد بدون اینکه دخالت خارجی توسط اپراتور صورت گیرد. تا زمانیکه به این طریقه بهره برداری، حفاظت روی ژنراتور بطور مثال v/f وجود نداشته باشد (درمدار نباشند) ، از تنظیم ولتاژ بصورت دستی اجتناب کنید و اپراتور می تواند با تقویت روی سیگنال اصلی ولتاژ ، از حدود مجاز بعضی پارامترهای راه اندازی فراتر رود.
راه اندازی:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- ببینید که همه اتصالات مداری سیم پیچ ژنراتور با هر مصرفی باز باشد و همچنین هیچ ولتاژی روی سیم پیچ روتور اعمال نشده باشد.
2- با دستورالعمل مشخص شده برای توربین، سرعت توربین ژنراتور را به دور اسمی برسانید. در زمان راه اندازی توربوژنراتور پس از گذراندن دوره تریپ ابتدا باید توربوژنراتور با دور متوسط چرخانده شوند برای مدت مشخصی قبل از رسیدن به دور نامی، بمنظور جلوگیری از انبساط و انحنای موقتی شاقت در روتور، این زمان برای رسیدن به پارامترهای نامی توربین است.
3- با وصل کلید تحریک ، سیستم تحریک برق دار میشود و با وصل کلید سیستم تنظیم ولتاژ ، از محلی که تغذیه سیستم تحریک پیش بینی شده ، ولتاژ ژنراتور به اندازه های تنظیم شده میرسد. ولتاژ تحریک بطور نرمال نباید تا 98 درصد سرعت اسمی یا بالاتر از آن برسد.
4- دراین زمان ژنراتور با سیستم خارجی سنکرون میشود، و با عمل کردن سیگنال اصلی ولتاژ ژنراتور تنظیم میشود. وقتی واحد درحال سنکرون شدن است ولتاژ ژنراتور با ولتاژ سیستم باید منطبق و یکسان شود با تولرانس +/-5 و بهنگام بستن کلید زاویه اختلاف فاز نباید از ده درجه الکتریکی فراتر رود.
5- اگرماشین، تنها ماشین بهره برداری روی یک سیستم است، ژنراتور را با سیستم سنکرون کنید یا بارهای روی ژنراتور را اتصال دهید. هنگامیکه ژنراتور با سیستم شبکه سنکردن میشود، برای حداقل نمودن کارکرد ژنراتور، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد مثل صحیح منطبق کردن (مچ کردن) ولتاژ سیستمها ، فرکانس و اختلاف فاز با یکدیگر، بطوریکه اختلاف ولتاژ شبکه و ژنراتور، اختلاف زاویه فاز ژنراتور و شبکه واختلاف فرکانس ژنراتور و شبکه ،‌حداقل اختلاف را با هم داشته باشند.
6- تنظیم سیستم کنترل توربین جهت تنظیم دور و برای تغییر بار و قطع بار امری بسیار ضروری است. با تنظیم و تغییر ولتاژ ژنراتور میتوان بار راکتیو? موردنظر را بدست آورد.
دستورالعملهای سنکرون شدن
اختلاف ولتاژ ژنراتور با شبکه 5% ?
اختلاف فاز زاویه ژنراتور با شبکه(الکتریکی) 10 ?? el. ?
اختلاف فرکانس ژنراتور با شبکه 0.5 % ?
بهره برداری به هنگام پارالل :
در بهره برداری به هنگام پارالل ، بار اکتیو توسط گاورنر تعیین میگردد. تحریک هیچ تاثیری بر بار اکتیو ندارد و فقط شرایط بار راکتیو ژنراتور را ، تعیین میکند.
تغییر در بار راکتیو:
قابلیت واحد توربورژنراتور برای دنبال کردن تغییراتی در بار اکتیو، که توسط مصرف کننده یا شبکه ایجاد میشود، فقط به سرعت تنظیم توربین و کنترل تجهیزاتش بستگی دارد.
بهره برداری با شبکه ایزوله: بار ماشین توسط مصرف کننده، مستقیما” ‌مصرف میگردد. فرکانس بوسیله گاورنر توربین کنترل میگردد.
تریپ یا قطع مدار:
مثل راه اندازی ماشین، تریپ ماشین هم به احتیاجات توربین بستگی دارد. غالبا” راه اندازی، بارگیری، بی بار کردن و تریپ مدار به معنای افزایش نیروی کشش و انبساط در سیم پیچها و قسمتهای دوار است که این بر عمر موردانتظار ما از ماشین اثر میگذارد.
تریپ نرمال:
1- بار روی واحد را ، بوسیله کنترل توربین، یا با قطع بار توسط یک ماشین کاهش دهید.
2- وقتی بار کم شد یا نزدیک به صفر رسید، سیستم تحریک را قطع کنید. میدان سیم پیچ مداری را که بطور اتومات بسته شده، تخلیه مینماید.
تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک : روش نرمال بهره برداری است. تنظیم ولتاژ باید در شرایطی انجام شود که از یک طرف، پایداری مناسبی حاصل گردد و از طرفی دیگر، لازم نباشد که توربوژنراتور بطور مداوم با ازدیاد بار تنظیم شود،‌ برای ولتاژ ژنراتور،‌ محدوده تنظیمی طراحی شده تا حدود ولتاژ مجاز را به فراخورد بهره برداری های مداوم تنظیم کند.
تنظیم ولتاژ به صورت دستی:
اگر تنظیم کننده های اتوماتیک ایراد پیدا کنند، یا روی ژنراتور تست انجام گیرد، بهره برداری سیستم تحریک بصورت دستی ، بعنوان بهره برداری اضطراری انجام میگیرد. باید توجه کرد که در بهره برداری
بصورت دستی به منظور صورت گرفتن هر تغییری در بار دیموند و ولتاژ ، سیستم تحریک باید بصورت دستی کنترل شود
.بهره برداری در فرکانس بالا: وقتی تغییری در بهره برداری در شبکه های ایزوله صورت میگیرد یاتغییرات زیادی در بار بوجود می آید، باید دقت کرد که فرکانس و سرعت افزایش زیاد پیدا نکنند.
بهره برداری در فرکانس پائین :
بطور نرمال یا نتیجه ازدیاد بار است یا اخلال در شبکه بهره برداری با تنظیم کننده دستی ولتاژ ، تا زمانی که به حدود عملکرد رله نرسیده باشد، خطر افزایش زیاد ولت ها در محدوده هرتز را نشان میدهد. این کار ممکن است باعث اشباع زیاد جریانهای مغناطیسی در توربوژنراتور شود و همه ترانسفورماتورهای متصل شده با افزایش درجه حرارت هسته مواجه میشوند و امکان سوختن هسته ها میباشد.
خروج از حالت سنکرون(جدا شدن ژنراتور از شبکه)
هنگامی که ژنراتور به شبکه الکتریکی متصل میگردد و قدرت خروجی را انتقال میدهد، و بدنبال مشکلاتی که در شبکه یا در واحد پیش می آید، ممکن است سینکرونیزه جدا شود. این جدی ترین وضعیت غیرنرمال است که ممکن است اتفاق بیافتند تا جایی که کل مدار شامل توربین ، ژنراتور،‌ فونداسیون و واحدهای
الکتریکی در معرض آسیب فراوانی قرار میگیرند. جریانات قوی در سیم پیچهای آرمیچر بوجود می آید که باعث کششهای حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی میگردد و روتور و گشتاور بوجود آمده در روتور چندین بار بیشتر از گشتاور بار نامی می باشد.بنابراین جهت جلوگیری از خسارات وارده به ژنراتور ، حفاظتهای الکتریکی برای تریپ به موقع ژنراتور طراحی شده است. چنانچه ژنراتور بدلایل بالا از مدار خارج شود باید بوسیله پرسنل متخصـّـــص بدقّت چک و کنترل شود و بعد از اینکه بازدیدهای لازم و تعمیرات بعمل آمد، دوباره را اندازی شود.
قطع میدان تحریک:
قطع میدان تحریک در زمانی که ژنراتور به شبکه متصل است باعث افزایش درجه حرارت خصوصا در روتور می گردد. شرایط غیر زمانی که پیش می آید شدیدا بستگی به بار اکتیومی دارد که ژنراتور قبل از قطع میدان تحریک در حال انتقال و تولید آن بود. این شرایط غیر نرمال همچنین بستگی به فرکانس لغزشی و وضعیت سیم پیچ تحریک (باز یا اتصال کوتاه بودن مدار) دارد.
وقتی میدان تحریک قطع شد رفتار ژنراتور به عنوان یک ماشین اسنکرون در رتور به عنوان یک قطع از ماشین می باشد تاثیرات چنین بهره برداری نتیجه ولتاژ القاء شده و جریانات در حال عبور از روتور می باشد. ظرفیت بارراکتیوناشی از قطع میدان تحریک ممکن است باعث بوجود آمدن شرایط ناپایداری در بهره برداری از ژنراتور بشود. (بهره برداری زیر تحریک). بنابر این در مواقع قطع میدان تحریک ژنراتور باید سریعا از شبکه جدا شود.
تریپ همزمان
وقتی والو توربین بسته می شود کلید ژنراتور باز می شود و همزمان میدان تحریک برداشته می‌شود. این نوع تریپ برای حفاظت سریع از ژنراتور در مقابل خطاهای داخلی ژنراتور می باشد.
تریپ ژنراتور
وفتی ژنراتور تریپ می کند کلید واحد باز می شود و تحریک بطور همزمان برداشته می شود اما توربین به دور خود در نزدیک سرعت اسمی ادامه می دهد. این تریپ زمانی امکان پذیر است که نگه داشتن توربین در حالت دور اسمی زیان آور نباشد و حفاظت های مورد نیاز برای توربین فراهم گردد.
با توجه به این تریپ اگر علت تریپ در مدت کوناهی مشخص گردد و حل شود ،ژنراتور می تواند در مدت کوتاهی دو باره سنکرون شود. به هر حال تریپ ننمودن توربین جهت سریع متصل شدن مجدد ژنراتور به شبکهدارای مزیت می باشد، مگر اینکه افزایش دور باعث تریپ توربین گردد.
تریپ کلید اصلی ژنراتور
در شرایطی که فقط کلیه ژنراتور قطع شود و در صورتی که مصارف داخلی از منبع دیگری تغذیه نشوند دور مصارف داخلی می تواند به وسیله ژنراتور تغذیه شود چنانچه بتوان مصارف داخلی را از منبع دیگری تغذیه نمود پیشنهاد می شود در این شرایط ژنراتور را تریپ دهید.
تریپ ترتیبی
در این روش توربین را تریپ می دهید. به وسیله حفاظت معکوس شدن قدرت کلید ژنراتور باز می شود و در نتیجه منجر به تریپ جریان تحریک می شود. تریپ به شیوه ذکر شده (توسط حفاظت معکوس شدن جریان) ترجیحا با در نظر گرفتن تاخیر زمانی قابل قبول اجراء گردد که در این صورت خطری برای ژنراتور ندارد.
تریپ دستی
در تریپ دستی ترتیب تریپ به همان شیوه تریپ ترتیبی است که در بالا ذکر شد با این تفاوت که تریپ توربین توسط اپراتور به صورت دستی انجام می شود.
برگشت دستی و تریپ
توسط سیستم کنترل توربین قدرت خروجی توربین به سطح پایین تر یا نزدیک به صفر کاهش می یابد و در صورت نیاز تریپ ترتیبی یا تریپ دستی انجام می گیرد.
همچنین پیشنهاد می گردد که برای هر تریپ آلارم در نظر گرفته شود.
برگشت اتومات

اگر برگشت اتوماتیک در سیستم منطقی کنترل واحد در نظر گرفته شده باشد توسط آن با کنترل توربین بار بطور اتوماتیک کاهش پیدا می کند.
برگشت دستی
بار اکتیو توسط اپراتور به صورت دستی کم می شود. اگر شرایط غیر نرمال یا اشتباهی که مربوط به بار است پیش بیاید مثل افزایش درجه حرارت ژنراتور برگشت دستی سودمند خواهد بود و نیازی نیست که فورا تریپ داده شود.
حفاظت های ژنراتور
کارخانه سازنده پیشنهاد می کند که ژنراتور در برابر خطاهای ذیل حفاظت شود:
الف)خطاهای الکتریکی1- افزایش جریان استاتور.2- اتصال زمین سیم پیچ استاتور به زمین.3- اتصال فاز به فاز سیم پیچ استاتور.4- افزایش درجه حرارت سیم پیچ تحریک.5- اتصال سیم پیچ تحریک به زمین و 6 – قطع میدان تحریک.
ب)خطاهای مکانیکی
1- افزایش لرزش 2- خطای سنکرونیزه3- افزایش درجه حرارت موضعی
ج)خطاهای سیسستم با شبکه
1- جریان نامتقارن استاتور (آرمیچر)2- خروج از سنکرونیزه
پلاک مشخصات ژنراتور
نوع ژنراتورTY 10546کارخانه سازندهANSALDOتوان اسمی (درجه حرارت هوای خنک کننده در °40 سانتیگراد در سطح دریا)200 MVAولتاژ اسمی15.750 KVضریب قدرت اسمی0.8فرکانس اسمی50 HZمحدوده تغییرات ولتاژ+/-5%محدوده تغییرات فرکانس+/-2%حداکثر تغییرات ولتاژ بر فرکانس 1.05 p.u.جریان اسمی7331Aتعداد قطب ها2سرعت اسمی/افزایش دور (تست برای دو دقیقه)3000/3600 rpmتعداد فاز/اتصال فاز3 فاز/ستارهاستانداردهای مرجعIEC نوع سیستم تحریکجریان تحریک در بار اسمی1417 Aولتاژ تحریک در بار اسمی (در 105 درجه سانتیگراد)296 Vکلاس عایقی استاتور/سیم پیچ روتورF/Fسیستم خنک کننده استاتور/سیم پیچ روتورمستقیم/غیرمستقیمدرجه حرارت خنک کننده اولیه40 °Cافزایش درجه حرارت سیم پیچ استاتور 80 °Cافزایش درجه حرارت سیم پیچ روتور65 °Cنسبت اتصال 0.47درجه حفاظت بر طبق IP 54کد سیستم خنک کننده IC 8A1W7وزن کامل ژنراتور224 tراندمان ژنراتور
راندمان در بار اسمی و ضریب قدرت اسمی98.54%راندمان در 75% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی98.36%راندمان در 50% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی97.88%راندمان در 25% بار اسمی در ضریب قدرت اسمی96.25%
شکل (1-1) -ژنراتور

بخش دوم
سیستم تحریک
سیستم تحریک دستگاهی است که جریان تحریک را به ماشین سنگرون ارسال می‏دارد و از مجموعه تغذیه‏کننده‏ها (فیدرها)، تنظیم کننده‏ها، کنترل‏ها و دستگاههای حفاظت تشکیل شده است. سیستم، ثابت نامیده می‏شود زیرا اجزای یکسوساز نیمه‏هادی آن در تقابل با اصول سیستم‏های تحریک‏ دوار (چرخشی) باشد سیستم تحریک از دو قسمت عملاً مجزا تشکیل شده است.
.
(شکل 1-1)- سیستم تحریک از دو قسمت عملاً مجزا تشکیل شده است.

الف) بخش قدرت که جریان تحریک رابه سیم پیچهای رتور میرساند ب)بخش کنترل که تنظیم مقادیر الکتریکی مهم را تضمین می‏کند.
مهمترین مزیت سیستم‏های تحریک ثابت در مقایسه با سیستم‏های تحریک چرخشی (دوار) در نکات ذیل خلاصه شده است:
1- برحسب کارایی، میزان قدرت داده شده یا جذب شده 98% بیشتر است.
2- مشکلات مربوط به تعیرات کمتر است، کاهش قابل توجهی در ساعات توقف ناشی از تعمیرات بوجود می‏آید زیرا اساساً هیچ قسمت مکانیکی در حرکت نمی‏باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید